گیتی تصویر

خدمات رسانه ای

پوشش رسانه ای و تهیه گزارش تصویری و خبر از رویدادها و مناسبتها و انتشار در پایگاه خبری و چند رسانه ای گیتی تصویر

ایجاد صفحه اختصاصی چند رسانه ای در پایگاه گیتی تصویر

www.gitiimages.ir