گیتی تصویر

واحد سیار

خدمات واحد سیار و پخش همزمان لایو و استریم رویدادها و مناسبتها در جزیره کیش و پوشش همزمان تا سقف 6 دوربین و خروجی همزمان

پخش همزمان در اینستاگرام سازمانی و شرکتی